Alternatívny spôsob riešenia sporov
1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom,
ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú
adresu: info@vitaprotein.eu
2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na
uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe
novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete
využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého
subjektu alternatívneho riešenia sporov.
4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznamsubjektov-
alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý
z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s
vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá
je dostupná online na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže
podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich
náhrady.

————————————————————————————————————————————–

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na
naši emailovou adresu: info@vitaprotein.eu
2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je
Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz
http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,
dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku
ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů EU, která je dostupná online na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může
podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a
domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,
mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou
adresu adr@mpo.cz.
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.